เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2425/2532 
เรื่อง มอบอำนาจ  
การมอบอำนาจให้ฟ้องคดี เป็นการมอบอำนาจให้บุคคลคน เดียวกระทำการครั้งเดียวตามข้อ 7 (ก) ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ส่วนที่ โจทก์ผู้มอบอำนาจระบุข้อความในหนังสือมอบอำนาจว่า ให้มีอำนาจจำหน่ายสิทธิของโจทก์เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอน ฟ้องการประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ให้มีอำนาจแต่งทนายความและรับเงิน หรือเอกสารคืนจากศาลนั้น เป็นเรื่องกระบวนพิจารณาที่ผู้รับมอบอำนาจจัก ต้องกระทำในการพิจารณา ของศาล อันสืบเนื่องมาจากการฟ้องคดีที่ได้รับมอบ อำนาจ ไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นต่างหากจาก การมอบอำนาจให้ฟ้องคดี โจทก์ผู้มอบ อำนาจเสียอากรโดยปิดอากรแสตมป์ 10 บาท จึงชอบด้วยกฎหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021