เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2242/2532 
นายทองอยู่ มูลทรัพย์ โจทก
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา มาตรา 78, บัญชีอัตราภาษีอากรค้า ประเภทการค้า 11
การค้าอสังหาริมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2492 โจทก์ซื้อที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ ราคา 22,230 บาท ต่อมาปี พ.ศ. 2520 โจทก์ขอแบ่งที่ดินดังกล่าวออกเป็นแปลงย่อมรวม 102 แปลง แล้วตกลงให้ห้าง ท. ทำการปรับปรุงที่ดิน โดยทำถนนติดตั้งเสาไฟฟ้า นำประปา และสร้างตึกแถวลงบนที่ดินที่แบ่งแยกนั้น หลักจากนั้นโจทก์และห้างดังกล่าวขายที่ดินพร้อมตึกแถวโดยโจทก์เป็นผู้ทำสัญญาและจดทะเบียนซื้อขายเฉพาะที่ดิน ส่วนห้างทำสัญญาขายเฉพาะตึกแถว กรณีเช่นนี้เห็นได้ว่าโจทก์ให้ห้างดังกล่าว ปรับปรุงที่ดินแล้วสร้างตึกแถวลงบนที่ดินของโจทก์โดยมุ่งแบ่งผลประโยชน์กันในการขาย ตึกแถวพร้อมที่ดิน ให้ราคาที่ดินตกเป็นของโจทก์แต่ผู้เดียว ส่วนห้างซึ่งเป็นผู้ลงทุนในการปลูก ตึกแถวและปรับปรุงที่ดินได้ส่วนแบ่งในราคาขายตึกแถวไป การขายตึกแถวพร้อมที่ดินของโจทก์และห้างดังกล่าวนั้น ได้มีการขายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโจทก์นั้นขายที่ดินในราคาตารางวาละ 5,000 บาท มีกำไรถึงประมาณ 1,000 เท่า เห็นได้ชัดว่าโจทก์ประกอบธุรกิจการค้าหากำไร โจทก์จึงเป็น ผู้ประกอบการค้าประเภทการค้า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นการค้าประเภทการค้า 11 ตามบัญชีอัตราภาษีอากรค้า โจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้า

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021