เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2187/2532 
บริษัท โรงงานสุราบางกอก จำกัดโจทก
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4)
ตามพฤติการณ์เชื่อไม่ได้ว่าโจทก์ขายสุราในราคาเท่าทุน เมื่อโจทก์แสดงเอกสารและบัญชีว่าโจทก์ขายสุราในราคาเท่าทุน จึงมิใช่เป็นราคาตลาดและเป็นการขายไปในราคาต่ำโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อหลีกเลี่ยงค่าภาษีหรือชำระค่าภาษีให้น้อยลง ดังนี้ เจ้าพนักงานประเมินจึงใช้ หลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ทวิ (4) ประเมินราคาตามราคาตลาดได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021