เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2089/2532 
เรื่อง ฟ้องคดีแทน 
โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจให้ อ.ฟ้องคดีแทน โดยปิดอากร แสตมป์ครบถ้วนแต่ไม่ได้ ขีดฆ่า ย่อมถือว่ายังไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 118 จะใช้หนังสือ มอบอำนาจดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน ฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้ อ.ฟ้องคดีแทนโจทก์ไม่ได้

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021