เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1720/2532 
เรื่อง ใบมอบอำนาจ 
หนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องคดีทำขึ้นในต่างประเทศมีการรับรองโดยโนตารีปับลิก และมีผู้ช่วยกงสุลไทยเมืองมอนต์โกเมอรี รัฐอลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกา รับรองอีกชั้นหนึ่งว่าได้มีการจัดทำเอกสารขึ้นอย่างแท้จริง หนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตาม ป.รัษฎากร จึงเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021