เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 531/2532 
บริษัท เอ.ซี.ไอ. กล๊าซ แมนูแฟคเจอร์เรอร์ (โอเวอร์ซีส์) โปรไปรเอตารี่ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 70 ทวิ
การที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ผู้ลงชื่อในคำอุทธรณ์การประเมินของโจทก์มิได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ จึงไม่มีผลเป็นการอุทธรณ์การประเมิน ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าแม้จะเป็น ดังที่จำเลยอ้าง แต่จำเลยยอมรับเอาคำอุทธรณ์นั้นโดยไม่ได้โต้แย้ง และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ยอมรับวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินของโจทก์ดังกล่าวให้แล้ว จึงจะถือว่าโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์การประเมินไม่ได้
การที่โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศเลิกประกอบกิจการผลิตขวดแก้วและภาชนะเครื่องแก้วต่างๆ ในประเทศไทย และโอนกิจการและทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งเงินสำรองค่าซ่อมสร้างเตาหลอมและเงินสำรองสำหรับจ่ายตอบแทนพนักงานเมื่อออกจากงานให้แก่บริษัท อ. จำกัด โดยมิได้มีการส่งเงินดังกล่าวออกไปจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการใด เงินดังกล่าวยังคงหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทย โดยการประกอบกิจการของบริษัท อ. จำกัด ผู้รับโอนนั้น จะถือว่าโจทก์จำหน่ายเงินกำไรออกนอกประเทศหาได้ไม่ เพราะความในมาตรา 70 ทวิ หมายถึง การจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยโดยแท้จริง ซึ่งอาจจะเป็นการโอนเงินกันทางบัญชีก็ได้ ดังนั้นจะถือว่าเมื่อโจทก์เลิกกิจการจึงต้องถือว่าส่งเงินกำไรทั้งหมดให้แก่บริษัทต่างประเทศแล้วโดยปริยาย ดังที่จำเลยอุทธรณ์หาได้ไม่

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021