เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4268/2530 
เรื่อง พิพากษาไม่เกินคำขอ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิพากษาไม่เกินคำขอ,ประมวลรัษฎากร
จำเลยได้สำแดงราคาสินค้าไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าแบบ แสดงรายการการค้าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดในเวลาและสถานที่ ซึ่ง นำของเข้าเพื่อเสียภาษีถูกต้องแล้ว กรมศุลกากรกับกรมสรรพากรโจทก์นำสืบ ไม่ได้ว่าราคาสินค้าที่จำเลยสำแดง เพื่อเสียภาษีต่ำกว่าราคาที่โจทก์ถือเป็น ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเพื่อเป็นการประเมินเรียกเก็บภาษี ดังนั้นการ ประเมินราคาสินค้าให้สูงขึ้นกว่าที่จำเลยสำแดงเพื่อเรียกเก็บภาษีเพิ่มของ โจทก์จึงไม่ชอบ
จำเลยฟ้องแย้งขอให้โจทก์คืนเงินประกันแก่จำเลย พร้อมดอกเบี้ยนับแต่ วันชำระศาลชั้นต้นพิพากษา ให้โจทก์คืนเงินประกันแก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ยนับ แต่วันที่ศาลพิพากษา จำเลยไม่อุทธรณ์ ดังนี้ปัญหาว่าโจทก์ต้องชำระดอกเบี้ย ให้แก่จำเลยตั้งแต่เมื่อใดย่อมไม่เป็นประเด็นในชั้นอุทธรณ์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021