เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4127/2530 
บริษัท หลักทรัพย์ไทยค้า จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (19) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1132

การที่ใบหุ้นของโจทก์สูญหายหาได้ทำให้สิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นระงับหรือหมดไปไม่ สิทธิใบหุ้นของโจทก์มีอย่างไรก็คงมีอยู่อย่างนั้น เป็นแต่โจทก์ยังไม่สามารถที่จะขอให้บริษัทออกหุ้นใหม่ให้ได้สิทธิใบหุ้นของผู้ถือหุ้นจะหมดไปก็เฉพาะแต่การโอนหรือเพราะเหตุการณ์บางอย่าง ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1132 โจทก์จะตีราคาหุ้นสำหรับใบหุ้นที่หายแล้วลงจำหน่ายเป็นหนี้สูญ เพื่อคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ (9) หาได้ไม่
เงินค่าตอบแทนซึ่งโจทก์จ่ายให้แก่บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การตลาด และการจัดการแก่โจทก์ แยกออกเป็น 2 จำนวน โดยจ่ายเป็นรายเดือนซึ่งได้แก่ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าบริการจัดการ จำนวนหนึ่ง และค่าบริการเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งสำหรับค่าตอบแทนที่เป็นค่าบริการเพิ่ม ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ได้จ่ายภายหลังที่โจทก์ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ถือเป็นรายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี จึงเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (19) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021