เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4079/2530 
นายเทียม วังกังวาน โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11
โจทก์ซื้อที่ดินมาแล้วดำเนินการแบ่งแยกโฉนดและปลูกสร้างตึกแถวในต้นปี พ.ศ. 2522 จัดการโอนขายไปทั้งหมดในปี พ.ศ. 2522 พฤติการณ์ที่โจทก์จัดการแบ่งแยกโฉนดพร้อมกับปลูกสร้างตึกแถวแล้วขายไปทั้งหมดถือได้ว่าโจทก์ซื้อที่ดินมาเพื่อมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร
เจ้าพนักงานประเมิน ประเมินราคาต้นทุนที่ดินและตึกแถวโดยเฉลี่ยจากราคาที่ดินที่โจทก์ซื้อมา ส่วนค่าก่อสร้างตึกแถวนั้นคำนวณตามตารางที่กรมโยธาธิการกำหนดไว้ นับว่าเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021