เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่3798/30 
เรื่อง สิทธิเรียกคืนภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร,ศุลกากร พ.ศ.2469
ราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบ แสดงรายการการค้ามีราคาไล่เลี่ยกับราคาของผู้นำเข้ารายอื่น ๆ ที่นำเข้า มาจากประเทศเดียวกัน ในเที่ยวเรือเดียวกัน และแม้จะนำมาก่อนประมาณ 3 เดือนหรือหลังประมาณ 2 เดือน ก็มีราคาใกล้เคียงกัน ราคาสินค้าที่โจทก์ สำแดงไว้จึงถือไม่ได้ว่าต่ำกว่าราคาตลาดอันแท้จริง
ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินเรียก เก็บตามประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล เมื่อโจทก์มิได้ อุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนด 30 วันตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 จึงหมดสิทธิที่จะเรียกคืนภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021