เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3524/2530 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ทวิ, 65 ทวิ, 65 ตรี
โจทก์ออกระเบียบกำหนดให้จ่ายเงินบำเหน็จพิเศษแก่พนักงานและขณะเดียวกันก็กำหนดให้พนักงานมีประกันเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดแก่โจทก์ การจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษมิได้จ่ายเป็นเงินสดให้แก่พนักงานแต่จ่ายโดยวิธีลงบัญชีสำรองจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษ และโอนเงินบำเหน็จพิเศษเข้าบัญชีเงินประกันตัวพนักงาน แล้วจึงโอนเงินจากบัญชีเงินประกันตัวพนักงานเข้าบัญชีเงินฝากประจำของพนักงาน โดยที่พนักงานจะเบิกเงินนี้ไม่ได้ระหว่างที่ยังเป็นพนักงานอยู่ แม้เงินบำเหน็จพิเศษจะไม่มีลักษณะเป็นกองทุนแต่เงินบำเหน็จพิเศษนี้เป็นเงินที่โจทก์ยังไม่ได้จ่ายให้แก่พนักงานจึงมีผลเท่ากับเป็นการตั้งบัญชีสำรองจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษไว้โดยมิได้มีการจ่ายจริงนั่นเอง เงินบำเหน็จพิเศษจึงมีลักษณะเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (1) ซึ่งมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เมื่อคำบรรยายฟ้องของโจทก์ได้ขอให้ศาลพิจารณางดหรือลดเงินเพิ่มไว้แล้ว แม้จะมิได้นำมากล่าวในคำขอท้ายฟ้องอีกก็ถือว่าได้ขอให้ศาลงดหรือลดเงินเพิ่มด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021