เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3338/2530 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกระดาษปทุมธานีโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77, 77 ทวิ, 78

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 บัญชี 3 หมวด 5 (1)

โจทก์ผลิตกระดาษโดยใช้กล่องกระดาษคราฟทที่ใช้แล้วและเศษกระดาษจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษเป็นวัตถุดิบ โดยมิได้ใช้เยื่อกระดาษมาเป็นวัตถุดิบและจากการตรวจกระดาษตัวอย่างที่โจทก์ผลิตของกรมวิทยาศาสตร์บริการระบุว่ากระดาษที่โจทก์ผลิตเป็นกระดาษสำหรับทำผิวกล่อง คือกระดาษคราฟทหรือกระดาษเหนียวตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมจึงต้องถือว่ากระดาษที่โจทก์ผลิตคือกระดาษคราฟท หรือกระดาษคราฟทที่กระทำเป็นลูกฟูกตามที่กำหนดไว้ในบัญชี 3 หมวด 5 สินค้าอื่น ๆ (1) ท้ายพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่ากระดาษคราฟทหรือกระดาษที่ทำเป็นลูกฟูกที่โจทก์ผลิตนั้นจะได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่และเห็นว่ากระดาษคราฟทหรือกระดาษเหนียวตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมมิได้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแต่อย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับคุณลักษณะอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่น น้ำหนักมาตรฐาน ปริมาณความชื้น การต้านแรงดันทะลุ ฯลฯ ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจึงมิใช่ข้อที่จะนำมาวินิจฉัยว่ากระดาษที่ผลิตเป็นกระดาษคราฟทหรือกระดาษคราฟทที่ทำเป็นลูกฟูกตามที่กำหนดไว้ในบัญชี 3 หมวด 4 สินค้าอื่น ๆ (1) ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021