เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2524/2530 
เรื่อง เลื่อนคดี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเลื่อนคดี,ประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่ผู้ประกอบการค้านำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ประมวลรัษฎากร มาตรา 78เอกาทศ และมาตรา 78ทวาทศ ให้อำนาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศกำหนดให้กรมศุลกากรเรียกเก็บ ภาษีการค้าเพื่อกรมสรรพากรได้ ผลจึงเท่ากับว่าในกรณีที่ผู้ประกอบการค้านำ สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น กรมศุลกากรมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บ ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลตามกฎหมาย ซึ่งย่อมจะต้องรวมตลอดถึง การฟ้องร้องด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021