เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2222/2530 
บริษัท แรนเดอรี่ เมอรามาการ จำกัด โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 39, 65

ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุคดีนี้ (พ.ศ. 2518-2519) มิได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่ารายได้จากกิจการหรือ เนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะจัดทำกันโดยใช้ระบบเกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์เงินสด จึงต้องนำมาตรา 39 ว่าด้วยข้อความทั่วไปของภาษีเงินได้มาใช้บังคับ ซึ่งเห็นได้ว่าเงินได้อันจะนำมาคำนวณภาษีนั้นจะเป็นเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นก็ดีต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้ว มิใช่เป็นแต่เพียงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นในภายหน้า ฉะนั้นการที่โจทก์จัดทำบัญชีค่าเช่าเป็นรายได้โดยใช้ระบบเกณฑ์เงินสด คือนำค่าเช่าที่ได้รับมาแล้วเป็นหลักในการคำนวณกำไรสุทธิจึงเป็นการชอบแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021