เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1538/2530 
บริษัท ผลิตภัณฑ์พนาศิลป์ จำกัด โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 79 ทวิ (6), บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ประเภท

การค้า 1 ชนิด 1 (ก) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 บัญชีที่ 1

หมวด 4 (7)

โจทก์ประกอบอาชีพในการผลิตและจำหน่ายไม้พื้นลิ้นรอบตัว หรือไม้ปูตง โดยซื้อไม้ขนาดความยาวตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ถึง 150 เซนติเมตร มาอบให้แห้งแล้วไส เซาะร่องเป็นรางลิ้นรอบตัว การผลิตสินค้าไม้พื้นลิ้นรอบตัวความยาวเกินเกว่า 50 เซนติเมตรขึ้นไปใช้ปูบนตงของพื้นบ้านได้ตามปกติ เนื่องจากไม้ตงจะมีช่องกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร หากไม้พื้นลิ้นรอบตัวสั้นกว่า 50 เซนติเมตรแล้ว จะต้องใช้ปูพื้นซีเมนต์จะใช้ปูลงบนตงไม่ได้ เมื่อโจทก์มิได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงถือเป็นสินค้าไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นสิ่งปูลาดอย่างหนึ่ง ตามความหมายของสินค้าในบัญชีที่ 1 หมวด 4 (7) ท้ายพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 54

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021