เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1367/2530 
บริษัท ซีต้า เวิลด์ แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 8, 21, 87 (3), 88

จำเลยส่งหมายเรียกถึงโจทก์โดยทางไปรษณีย์ตอบรับอันหมายถึงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถือได้ว่าเป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามความหมายของประมวลรัษฎากร มาตรา 8 จึงถือว่าจำเลยได้ส่งหมายเรียกถึงโจทก์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
พนักงานไปรษณีย์นำหมายเรียกไปส่งไว้ที่ตู้ไปรษณีย์ซึ่งโจทก์เช่าไว้ โจทก์ได้ให้พนักงานของโจทก์ไปรับหมายเรียกมาแล้ว ถือได้ว่าโจทก์ได้รับหมายเรียกของจำเลยโดยชอบ ดังนั้นโจทก์จะอ้างว่าพนักงานไปรษณีย์มิได้นำส่งหมายเรียกยังภูมิลำเนาของโจทก์ การส่งหมายเรียกไม่ถูกต้องและถือเป็นเหตุไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของจำเลยหาได้ไม่
การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานของจำเลยจึงมีอำนาจประเมินเงินภาษีอากรตามที่รู้เห็นว่าถูกต้องและแจ้งจำนวนเงินซึ่งต้องชำระไปยังโจทก์ได้ และ ในกรณีนี้ห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมินตามนัยประมวลรัษฎากร มาตรา 21 และมาตรา 88 ประกอบมาตรา 87 (3)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021