เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1326/2530 
บริษัท สากลเคหะพัฒนา จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 29, 30

โจทก์ยอมรับผลการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่เรียกเก็บภาษีเงินได้และเงินเพิ่มจากโจทก์ โดยโจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินและได้ชำระเงินค่าภาษีเงินได้และเงินเพิ่มตามที่เจ้าพนักงานประเมินมีคำสั่งให้ชำระนั้นแก่จำเลย ย่อมถือว่าการประเมินดังกล่าวชอบแล้ว และเป็นอันยุติโจทก์จะโต้เถียงเป็นอย่างอื่นหาได้ไม่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021