เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1306/2530 
นางมณี อภิรัตนวุฒิฯโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 12

ส. เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเพียงคนเดียวของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ. จึงต้องรับผิดในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วน ซึ่งย่อมรวมถึงหนี้ภาษีอากรโดยไม่จำกัดจำนวนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1077 (2) เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ. ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภาษีอากรค้างแก่จำเลย จำเลยย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ ส. ชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามมาตรา 1070 ประกอบด้วยมาตรา 1080 แต่เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ. ต้องเลิกกันโดยผลของกฎหมาย เพราะการตายของ ส. ทรัพย์สินกองมรดกของ ส. จึงตกเป็นทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 วรรคสอง อันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อกันมาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ.ดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องมีบทบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรโดยเฉพาะอีก การยึดทรัพย์ของจำเลยชอบแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021