เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1210/2530 
นางกิมฮุ้น หรือวิมลรัตน์ แซ่ตั๊ง หรือแซ่ตั้งฯ โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (9), 77, บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11

การค้าอสังหาริมทรัพย์

สามีโจทก์ กับ ป. ร่วมกันซื้อที่ดินมาเพื่อจัดสรรขายให้แก่บุคคลทั่วไปอันเป็นการซื้อมาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ครั้งเมื่อสามีโจทก์ตาย โจทก์จดทะเบียนรับโอนมรดกในที่ดิน และโจทก์ดำเนินการขายที่ดินนั้นต่อไปตามเจตนาเดิมของเจ้ามรดก ทั้งโจทก์ก็ได้จดทะเบียนการค้าประเภทการค้าอสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วย ดังนี้ การขายที่ดินของโจทก์เป็นการขายไปในทางการค้าหากำไร ต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้า
เมื่อการขายที่ดินของโจทก์ถือว่าเป็นการขายทรัพย์สินที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร มิใช่เป็นการขายทรัพย์สินอันเป็นมรดกตามความหมายของมาตรา 42 (9) แล้ว โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (9) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ต้องนำเงินได้จาการขายที่ดินนั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021