เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1207/2530 
บริษัท เท็คเบทส์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แพ่ง ความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน ออกเงินทดรอง (มาตรา 816)

ประมวลรัษฎากร ภาษีการค้า รับจ้างทำของ นายหน้าและตัวแทน โฆษณา

(มาตรา 77, 77 ทวิ, 78, บัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 1

(ง) (ฉ) 10)

การรับจ้างโฆษณาของโจทก์ โจทก์จะให้ความคิดในการออกแบบโฆษณาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าพอใจ โจทก์จะติดต่อกับสื่อโฆษณาอันได้แก่วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์เอง โจทก์หาได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางช่วยชี้ช่องให้ลูกค้าของโจทก์กับสื่อโฆษณาได้เข้าทำสัญญากันอันเป็นการกระทำของ นายหน้าไม่ แต่โจทก์ได้ดำเนินการตามความคิดของโจทก์ โจทก์เป็นฝ่ายลงทุนเองตลอดจนเป็นคู่สัญญากับสื่อโฆษณา หาใช่เป็นเรื่องออกเงินทดรองหรือค่าใช้จ่ายแทนตัวการดัวที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 816 ไม่ โจทก์จึงมิใช่ตัวแทนหรือนายหน้า ทั้งไม่ใช่การรับจัดธุรกิจให้ผู้อื่นตามความหมายของประเภทการค้า 10 แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า แต่เป็นเรื่องรับทำการงานโฆษณาโดยถือผลสำเร็จของงานเป็นสาระสำคัญ จึงเป็นการรับจ้างทำของประเภทการค้า 4 ชนิด 1 (ฉ) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าซึ่งขณะพิพาทต้องเสียภาษีการค้าเพียงร้อยละ 2 ของรายรับ

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021