เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1178/2530 
เรื่อง ผิดนัดดอกเบี้ย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผิดนัดดอกเบี้ย,ประมวลรัษฎากร

พ.ร.บ.ศุลกากรและประมวลรัษฎากรบัญญัติให้เรียกเงินเพิ่ม ของค่าอากรที่นำมาชำระจนถึงวันที่นำเงินมาชำระ และของเงินภาษีที่ต้อง ชำระ แต่มิให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระตามลำดับซึ่งเป็นทางแก้สำหรับ กรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงจะนำ ป.พ.พ.มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ ไม่ได้

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021