เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1113/2530 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญไพศาลโจทก์
กรมสรรพากร จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 บัญชีที่ 1
หมวด 8 (5)

ขาจักรเย็บผ้าที่โจทก์ผลิตออกมาจำหน่ายได้ประกอบกันเป็นชุดอย่างสมบูรณ์ในลักษณะของขาจักรเย็บผ้าใช้เท้าถีบและขายให้ตามคำสั่งซื้อของพ่อค้าที่สั่งหัวจักรมาจากต่างประเทศเท่านั้น พ่อค้าที่ซื้อขาจักรเย็บผ้าจากโจทก์ได้นำไปประกอบกับหัวจักรที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศให้เป็นจักรเย็บผ้า ที่ใช้การได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้แยกขาจักรออกขายเป็นชิ้น ๆ เช่นนี้ขาจักรเย็บผ้าดังกล่าวไม่อยู่ในลักษณะสิ่งของที่มีไว้ หรือตระเตรียมไว้ เพื่อใช้แทนสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย หรือเมื่อเวลาจำเป็น จึงไม่ใช่อะไหล่ของจักรย็บผ้าที่จะต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 7 ตามหมวด 8 (5) ของบัญชีที่ 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021