เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1090/2530 
เรื่อง พิพากษาไม่เกินคำขอ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องพิพากษาไม่เกินคำขอ, ประมวลรัษฎากร

จำเลยฎีกาว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราช บัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2514 พนักงานที่ดินและจำเลยไม่มีอำนาจ ทำนิติกรรมโอนที่ดินให้โจทก์ได้ เพราะขัดต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อกฎหมายนี้ เมื่อศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ จึงไม่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากัน มาแล้วในศาลชั้นต้น และแม้จะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน แต่ศาลฎีกาไม่เห็นสมควรที่จะวินิจฉัยให้ตาม ป.ว.พ. มาตรา 142 (5)

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021