เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 881/2530 
บริษัท จันทบุรีฮิลตัน จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 77, 79 ตรี (9) บัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 7

การที่โจทก์ประกอบกิจการห้องอาหารโดยมีดนตรีไม่ว่าดนตรีนั้นจะมีเฉพาะเวลากลางคืนหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือว่าโจทก์ประกอบการค้าประเภทการค้า 7 (ง) ภัตตาคารอื่นนอกจาก (ค) แต่เป็นการประกอบการค้าประเภทการค้า 7 (ก) ไนท์คลับหรือคาบาเรต์แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าตามความหมายของมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากร
ประมวลรัษฎากร มาตรา 79 ตรี (9) ซึ่งใช้อยู่ในขณะพิพาท บัญญัติยกเว้นให้ไม่ต้องนำรายรับจากการขายน้ำอัดลมของภัตตาคารตามประเภทการค้า 7 (ค) มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้า เมื่อโจทก์ประกอบกิจการ ภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้าหรือมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าตามประเภทการค้า 7 (ก) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายรับจากการขายน้ำอัดลมมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้า ดังนั้น โจทก์จึงต้องนำรายรับจากการขายนำอัดลมมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีการค้าด้วย

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021