เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 443/2530 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติกร โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 65
เดิมประมวลรัษฎากร มาตรา 65 มิได้กำหนดหลักเกณฑ์และการปฏิบัติทางบัญชีไว้ เพิ่งมาแก้ไขเมื่อปี พ.ศ. 2527 ว่า ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ การคำนวณภาษีของปี พ.ศ. 2516 ของโจทก์ จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำเกณฑ์สิทธิมาใช้ทั้งการคำนวณรายได้และรายจ่าย ดังนั้น รายได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2516 แต่โจทก์ได้รับในปี พ.ศ. 2517 จึงเป็นรายได้ที่จะต้องเสียภาษีสำหรับปี พ.ศ. 2517

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021