เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 442/2530 
เรื่อง ภาษีอากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528
โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตระบุพยานเพิ่มเติมภายหลังวันชี้สอง สถานโดยอ้างเหตุว่าไม่อาจยื่นได้ก่อนหน้านี้ เพราะเพิ่งทราบว่าพยานมีอยู่ และพยานดังกล่าวเป็นพยานสำคัญเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี ที่ว่าเจ้าพนักงาน ของจำเลยได้ประเมินภาษีการค้าของโจทก์ก่อนหรือหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 ใช้บังคับ จึงมีเหตุอันสมควรและจำเป็นจะต้องสืบพยานที่โจทก์ อ้างเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรม

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021