เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 303/2530 
เรื่อง การรับฟังพยานหลักฐาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 ให้ศาลมี อำนาจเต็มในอันที่จะวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบมานั้นจะเกี่ยวกับ ประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่คดีเรื่องกู้ยืมเงินเมื่อ โจทก์สืบพยานเสร็จและศาลเห็นว่าสัญญากู้ที่โจทก์อ้างส่งเป็นพยานหลักฐานไม่ ได้ปิดอากรแสตมป์ ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว ศาลจึงสั่งงดสืบพยาน จำเลยและพิพากษายกฟ้องโจทก์เสียได้ไม่ถือว่าเป็นการรีบด่วนเกินไปไม่เปิด โอกาสให้โจทก์ดำเนินการปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้อง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021