เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 274/2530 
เรื่อง กู้ยืมหลักฐานเป็นหนังสือ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กู้ยืมหลักฐานเป็นหนังสือ,คำให้การ,ประมวลรัษฎากร
คำให้การจำเลยที่ปฏิเสธเพียงว่า บ.ไม่ได้กู้เงินโจทก์หนังสือ สัญญากู้ยืมท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยไม่ได้อ้างเหตุตั้ง ประเด็นไว้ว่า เหตุใด บ.จึงไม่ได้กู้เงินโจทก์ และหนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้าย ฟ้องไม่ถูกต้อง และไม่สมบูรณ์อย่างไร จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยไม่มีสิทธิสืบพยานตามข้อ ต่อสู้
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ในขณะทำสัญญาแต่ต่อมาได้ปิด อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว จะโดยผู้อ้างปิดอากรแสตมป์เองหรือผู้อ้างขอให้ ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจัดการให้ก็มีผลเช่นเดียวกัน ศาลรับฟังหนังสือ สัญญากู้ยืมเงินนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีได้

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021