เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 241/2530 
เรื่อง ผิดนัดดอกเบี้ย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
เบี้ยปรับและเงินเป็นเงินนอกเหนือจากเงินภาษีรัฐบาลมีความ มุ่งหมายที่จะบังคับเอาจากผู้ที่มิได้ชำระเป็นพิเศษกว่าหนี้ธรรมดา เช่นเดียว กับเงินภาษี เมื่อประมวลรัษฎากร มาตรา 89ทวิ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นให้ เรียกภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนภาษีการค้าที่ต้อง ชำระเพิ่มแต่ไม่ให้เกินจำนวนภาษีการค้าที่ต้องชำระ จึงเป็นการบัญญัติทาง แก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภาษีที่ค้างชำระไว้โดยเฉพาะแล้ว จะนำ ป.พ.พ.มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนักมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ ซ้ำอีกหาได้ไม่

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021