เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 108/2530 
เรื่อง ผิดนัดดอกเบี้ย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผิดนัดดอกเบี้ย,ประมวลรัษฎากร,ศุลกากร พ.ศ.2469
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 112ตรี บัญญัติให้ผู้นำสินค้าเข้า ที่ไม่ชำระค่าภาษี ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ยี่สิบของอากรขาเข้า แล้วยังจะต้องเสียในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ต่อไป อีกจนกว่าจะชำระเสร็จตามมาตรา 112จัตวา และตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89ทวิ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ก็ได้บัญญัติสำหรับผู้ประกอบการค้าที่ ไม่ชำระภาษีไว้ทำนองเดียวกัน เพียงแต่เพิ่มเติมว่าเงินเพิ่มมิให้เกินกว่า จำนวนภาษีที่ต้องชำระ จึงแสดงให้เห็นว่ากฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณี ลุกหนี้ผิดนัดค่าภาษีที่ค้างไว้โดยเฉพาะแล้วจะนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับผู้นำ สินค้าเข้าซ้ำอีกไม่ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021