เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 29/2530 
เรื่อง ขายทอดตลาด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขายทอดตลาด,บังคับคดี,ประมวลรัษฎากร
เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ผู้รับ ซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ แต่ประมวลรัษฎากรก็ หาได้ห้ามผู้อื่นเสียภาษีเงินได้แทนผู้รับ ซึ่งขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ดังนั้น ข้อสัญญาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาด ให้ผู้ซื้อ เป็นผู้เสียภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลรัษฎากรจึงไม่ ขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรใช้บังคับผู้ซื้อได้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อ อสังหาริมทรัพย์และมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ จะขอให้จำเลยเป็น ผู้เสียภาษีเงินได้จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการผิดไป จากข้อสัญญาในประกาศขายทอดตลาดนั้นไม่ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021