เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 7/2530 
เรื่อง ภาษีอากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528
คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ 7/30 กรมสรรพากร อ้างว่าโจทก์ ค้างชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และได้ดำเนินการเร่งรัดภาษีอากร ที่ค้างชำระแต่โจทก์ไม่ชำระกรมสรรพากรมีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนิน การยึดทรัพย์ของโจทก์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 โจทก์จึงฟ้องว่าการ ยึดทรัพย์ไม่ชอบเพราะโจทก์มิใช่ผู้มีเงินได้ที่แท้จริงขอให้เพิกถอนการยึดทรัพย์ ดังนี้ คดีมีประเด็นข้อพิพาทว่า กรมสรรพากรจำเลย ดำเนินการยึดทรัพย์ของ โจทก์โดยชอบด้วยประมวลรัษฎากรหรือไม่ ถือได้ว่าเป็นคดีที่อุทธรณ์คำวินิจฉัย ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร คดีของโจทก์อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021