เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4/2530 
เรื่อง สิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิพากษาไม่เกินคำฟ้อง จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานทำให้คนตายโดยประมาท ข้อ เท็จจริงได้ความว่า จำเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา แม้ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 จะบัญญัติให้ถือว่าเป็นการแตก ต่างในรายละเอียดก็ลงโทษจำเลยในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาไม่ได้ เป็นการพิพากษาเกินคำขอ ต้องห้ามตามมาตรา 192 วรรคแรก คงลงโทษ ได้ฐานทำให้คนตายโดยประมาทเท่านั้น
คดีมีข้อพิพาทตามคำฟ้องและคำให้การว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยังโจทก์ในฐานะผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. ณ ภูมิลำเนาที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอาจมีผลไปถึงการพิจารณาว่าโจทก์ค้างชำระ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่และอธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจออกคำสั่งยึดทรัพย์ สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. ตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ จึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลภาษีอากร

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021