เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3/2530 
เรื่อง ภาษีรถยนต์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528
คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ 3/30 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทำ การรับต่อทะเบียนรถยนต์ของโจทก์ในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่นั่ง 11 คน โดยอ้างว่าจำเลยไม่ยอมรับต่อทะเบียนให้จนกว่าโจทก์จะจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงประเภทรถยนต์ของโจทก์เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่นั่งไม่เกิน 7 คน ซึ่งจะเป็นเหตุให้โจทก์ต้องเสียภาษีมากกว่าเดิม และนายทะเบียนประจำ กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้โจทก์เสียภาษีการค้า ตามประมวลรัษฎากรด้วย จึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องภาษีรถยนต์ประจำปี ว่าโจทก์ควรจะต้องเสีย ภาษีรถยนต์ประจำปีสำหรับรถยนต์ของโจทก์ในอัตราใด และควรเสียภาษีการ ค้าตามที่นายทะเบียนแจ้งไปหรือไม่ โดยที่ภาษีทั้งสองประเภทนี้เป็นภาษีอากร ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ และนายทะเบียนตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ฯ เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร จึง ถือได้ว่าคดีของโจทก์เป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงาน ตามกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีอากรเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021