เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4719/2529 
นายวิบูลย์ศรี ธรรมสาโรชโจทก์
กรมสรรพากร จำเลย
เรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 3 อัฏฐ
ตามแถลงการณ์กระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2525 ประสงค์ที่จะขยายเวลาชำระ ภาษีอากรโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้ ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือมิได้หักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย หรือหักไว้ไม่ครบถ้วน ได้มายื่นชำระภาษีหรือเสียภาษี หรือนำส่งภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ย่อมแสดงอยู่ในตัวว่า ขณะที่กระทรวงออกแถลงการณ์นั้น ได้ล่วงเลยกำหนดเวลาชำระภาษีอากรมาแล้วหรือนำส่งภาษีอากรมาแล้ว แต่ในกรณีของโจทก์ขณะที่กระทรวงการคลังออกแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวคือในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2525 นั้น ยังไม่ล่วงเลยกำหนดเวลาชำระภาษีเงินได้ประจำปี 2524 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2525 ทั้งตามแถลงการณ์นั้น ก็ยังได้ระบุไว้อีกว่า การขยายเวลานั้นไม่รวมถึงภาษีอากรที่ต้องเสียหรือนำส่งที่ถึงกำหนดเวลาเสียหรือนำส่งตามปกติในหรือหลังวันที่ลงในแถลงการณ์ โจทก์จึงไม่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์ตามแถลงการณ์ เมื่อโจทก์มิได้ยื่นรายการภาษีเงินได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเพิ่งจะมายื่นรายการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2525 ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินได้พึงประเมินจากการขายที่ดินของโจทก์ถึงแม้จะเป็นการขายโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรก็ตาม เมื่อโจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลา โจทก์ก็มิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายที่ดินแต่อย่างใด

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021