เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4226/2529 
เรื่อง หนี้ ดอกเบี้ย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหนี้ ดอกเบี้ย ประมวลรัษฎากร ศุลกากร พ.ศ.2469
กรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ภาษีอากรที่ค้าง ตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ลูกหนี้จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนอีกตลอดไปจนกว่าจะชำระหนี้ ตามประมวลรัษฎากร เงินเพิ่มมิให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระ ซึ่งย่อมหมายความว่ากฎหมายมุ่งประสงค์เพียงที่จะเรียกเอาเป็นเงินไม่เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระเท่านั้น ทั้งสองกรณีดังกล่าวจึงจะนำ ป.พ.พ. ม.224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ซ้ำอีกหาได้ไม่ กรมศุลกากรและกรมสรรพากรโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยของเงินเพิ่มอากรขาเข้า ของเงินภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลที่ต้องชำระเพิ่มเติม และขอเงินเพิ่มภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลอีก

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021