เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3748/2529 
เรื่อง ราคาอันแท้จริง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร,พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2503
ข้าราชการกรมศุลกากรตั้งแต่ชั้นโทขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงาน ประเมินภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากรด้วย เมื่อได้ตรวจสอบราคาสินค้า ของโจทก์แล้วมีความเห็นให้เรียกอากรขาเข้า และภาษีการค้าเพิ่มแล้ว กรมศุลกากรจำเลยก็ได้มีแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้า และภาษีการค้า โดยแจ้งผลการประเมินตามรายการภาษีอากรที่สำแดง ภาษีอากรที่ประเมิน เพิ่ม แล้วมีรายการแยกรายละเอียดเป็นยอดเงินเพิ่มสำหรับอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลไว้ ดังนี้ ถือได้ว่ามีการประเมินภาษีการค้า โดยเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ม.18 ประกอบด้วย ม.87(2) แล้ว หากโจทก์เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องอย่างไรก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ ตาม ม.30 เสียก่อนเมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามบทกฎหมาย ดังกล่าว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิฟ้องคดีอันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ 3748/29 ตาม พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากรฯ ม.9 เป็นกรณีที่ราคาอัน แท้จริง ของสินค้าในการซื้อขายหลายรายหรือในท้องตลาดหลายแห่งอาจไม่ ตรงกัน อธิบดีกรมศุลกากรย่อมมีอำนาจกำหนดราคาสินค้าในท้องตลาดเป็น รายเฉลี่ย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ให้ถือราคานั้นเป็น เกณฑ์ในการประเมินอากรการที่กรมศุลกากรจำเลยกำหนดราคาอันแท้จริงใน ท้องตลาดเฉพาะเครื่องสำอางที่โจทก์นำเข้า และสำแดงราคาคลาดเคลื่อน จึงไม่ขัดต่อมาตราดังกล่าว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021