เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3634/2529 
นายวิชัย จันทราประภาวัฒน์โจทก์
กรมสรรพากร กับพวก จำเลย

สัญญาเช่าที่ดินไม่มีข้อความระบุว่าโจทก์และภริยาเป็นผู้เช่าแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยาพรก่อสร้าง เลย ทั้งภริยาโจทก์ที่ลงชื่อร่วมเป็นผู้เช่าที่ดินด้วยก็มิได้เป็นหุ้นส่วนของห้างฯ แต่อย่างใด แสดงว่าโจทก์และภริยามีเจตนาจะทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นการส่วนตัว แม้ภายหลังโจทก์และภริยาได้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน กับเจ้าของที่ดินโดยจดทะเบียนยกเลิกการเช่าแล้ว และเจ้าของที่ดินได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยาพรก่อสร้าง แล้ว อันถือได้ว่าห้างฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถว ที่สร้างและการเก็บเงินค่าเช่าตึกแถว ค่าน้ำบาดาล เป็นกิจการของห้างฯ ก็ตาม ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่คดี ของโจทก์แต่อย่างใด เมื่อห้างฯ ได้ปลูกสร้างตึกแถวลงบนที่ดินซึ่งโจทก์เป็นผู้เช่าแล้วโจทก์นำตึกแถว ออกให้เช่า โดยได้รับกรรมสิทธิ์ในตึกแถวเป็นการตอบแทน มูลค่าของตึกแถวที่โจทก์ได้รับจึงเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปคิดคำนวณภาษีด้วย

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021