เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3452/2529 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วไถ่ ที่ 1 
นางมณี อภิรัตนวุฒิ ที่ 2โจทก์
กรมสรรพากร จำเลย

พยานหลักฐานและพฤติการณ์แห่งคดีน่าเชื่อว่าเอกสารที่โจทก์ส่งให้จำเลยไว้ได้สูญหายไปจริง ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์ส่งเอกสารและบัญชีของปี 2514 และ 2515 ให้จำเลยตรวจสอบไม่ครบถ้วน อันจะทำให้จำเลยมีอำนาจประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 71 (1) ได้
จำเลยได้ประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ปี 2511 ถึง 2515 โดยคำนวณให้โจทก์เสียภาษีในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินเดือนที่โจทก์จ่ายไปตามที่ปรากฏในบัญชีกำไรขาดทุน จำเลยหาได้ ทำการประเมินตามบทบัญญัติของประมวลรัษฎากรไม่ การประเมินภาษีของจำเลยในส่วนนี้จึงเป็นการมิชอบ แม้โจทก์จะไม่ได้หักภาษีเงินได้ส่วนนี้ไว้และมิได้นำส่งจำเลย แต่เมื่อการประเมินภาษีของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยก็หาอาจเรียกภาษีจากโจทก์โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021