เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3360/2529 
บริษัท ทองไทย (อุตสาหกรรมโลหะ) จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 บัญชีที่ 1 หมวด 4 บัญญัติว่า "หมวด 4 วัตถุก่อสร้างและเครื่องเรือน (1) ฯลฯ…(6) กลอน บานพับ คานเหล็ก เหล็กฉาก ผลิตภัณฑ์โลหะใดๆ ที่มิได้ผลิตจากสินค้าตาม (4)" สำหรับสินค้าตาม (4) ได้แก่ เหล็กเส้น และลวดเหล็ก เห็นว่า กลอน บานพับ คานเหล็ก เหล็กฉาก เป็นวัตถุที่ทำขึ้นเพื่อใช้ใน การก่อสร้างแต่หาไช่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการก่อสร้างทุกรายไม่ ผลิตภัณฑ์โลหะที่บัญญัติต่อท้ายกลอน บานพับ คานเหล็กและเหล็กฉากดังกล่าวก็ต้องมีลักษณะทำนองเดียวกันกล่าวคือ ไม่ต้องเป็นสิ่งจำเป็น ต่อการก่อสร้างจนถึงแก่จะขาดเสียมิได้ด้วย
ฉะนั้นทองเหลืองรูปตัวทีใช้สำหรับทำคิ้วพื้นหินขัดและทองเหลืองรูปตัวแอลใช้ทำขอบของชั้นบันได หินขัดจึงเป็นวัตถุที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้าง แม้การเทพื้นหินขัดจะไม่ใช้ทองเหลือรูปตัวที, ตัวแอล ก็ไม่ทำให้ขาดลักษณะเป็นวัตถุก่อสร้างไป นอกจากนี้ อย่างน้อยทองเหลืองรูปตัวที สามารถแบ่งพื้นหินขัดออกเป็นแผ่นๆ ป้องกันมิให้พื้นแตกเป็นทางยาวข้ามแผ่นได้ และทองเหลืองรูปตัวแอลก็หุ้มขอบบันไดมิให้แตกและสึกกร่อนง่าย จึงเป็นประโยชน์แก่สิ่งก่อสร้างและการที่ใช้ประกอบเข้าแล้วทำให้เกิดความสวยงามด้วย ก็เป็นลักษณะของวัตถุก่อสร้างทั่วๆ ไปนั่นเอง
ทองเหลืองรูปตัวทีและตัวแอลที่โจทก์ผลิตจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์โลหะอันเป็นวัตถุก่อสร้าง ตามหมวด 4 (6) แห่งบัญชีที่ 1 เมื่อเป็นสินค้าตามบัญชีที่ 1 แล้ว ย่อมไม่ได้รับยกเว้นภาษีการค้าตามมาตรา 5 (8) ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021