เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3184/2529 
เรื่อง ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องละเมิด ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ประมวลรัษฎากร 

โจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายจากการทำละเมิดของฝ่ายจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อมแล้ว การที่โจทก์จะนำรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายมิให้ใช้รับจ้างบรรทุกสินค้าของผู้อื่น ไปรับจ้างโดยผิดกฎหมายหรือไม่เป็นคนละเรื่องกับการทำละเมิดไม่ทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดที่จะต้องใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้โจทก์
แม้กรมธรรม์ประกันภัยระหว่างโจทก์ที่1 กับที่ 2 จะมิได้ปิดอากรแสตมป์แต่ประเด็นที่ต้องพิจารณามีเพียงว่าบริษัทประกันภัยโจทก์ที่ 2 รับช่วงสิทธิจากโจทก์ที่ 1 หรือไม่ซึ่งไม่ต้องนำสืบบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัย เพียงแต่เป็นพยานประกอบพยานอื่นว่า โจทก์ที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ของโจทก์ที่ 1เท่านั้นเมื่อโจทก์ที่ 2 ชำระค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 แล้ว โจทก์ที่ 2 จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากโจทก์ที่ 1 มีอำนาจฟ้อง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021