เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3137/2529 
บริษัท กุลเศรษฐศิริ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย

ตามประมวลรัษฎากรได้บัญญัติความหมายของคำว่า "ขาย" ว่าหมายความรวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยมีประโยชน์ตอบแทนด้วย การที่โจทก์โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระหนี้ให้แก่ธนาคารย่อมทำให้หนี้ของโจทก์ลดลง นับได้ว่าโจทก์ได้ประโยชน์ตอบแทนแล้ว การโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนโดยมีประโยชน์ตอบแทน ซึ่งถือได้ว่าเป็น "การขาย" ตามประมวลรัษฎากร แม้ประโยชน์ที่โจทก์ได้รับจะมิใช่เป็นประโยชน์ตอบแทนทางการค้าหรือเป็นการปลดเปลื้องหนี้สินบางส่วน มิใช่รายรับเนื่องจากการประกอบการค้าโดยตรงแต่ก็ อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบการค้าของโจทก์นั่นเอง หนี้ที่ลดลงก็เป็นประโยชน์ซึ่งมีมูลค่าที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการค้า จึงเป็นรายรับที่ต้องเสียภาษีการค้า

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021