เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3057/2529 
บริษัท แรนเดอรี่เบอรามาการ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย

ประมวลรัษฎากรมาตรา 65 กำหนดให้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีและเงินได้พึงประเมินนั้น มาตรา 39 ให้หมายถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับมาแล้วในรอบระยะเวลาบัญชี มิใช่เป็นแต่เพียง สิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นในรอบระยะเวลาบัญชี การคำนวณรายได้ ของโจทก์จะต้องใช้เกณฑ์เงินสดมิใช่เกณฑ์สิทธิ ดังนั้นค่าเช่าที่โจทก์เพียงแต่มีสิทธิได้รับแต่ยังไม่ได้รับจริง จึงยังไม่ถือเป็นรายรับซึ่งจะต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021