เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3048/2529 
เรื่อง ค้ำประกัน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตีความสัญญา ค้ำประกัน มอบอำนาจ,ประมวลรัษฎากร

โจทก์มอบอำนาจให้ ส.และหรือ ส.ดำเนินคดีฟ้องร้องจำเลยแทนโจทก์เป็นการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียวต้องปิดอากรแสตมป์ 5 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ข้อ 7(ก)ซึ่งใช้บังคับในขณะที่มีการมอบอำนาจ จึงเป็นการปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรแล้ว ไม่ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021