เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1028 - 1029/2529 
บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย

โจทก์สั่งกระดาษม้วนใหญ่มีความกว้าง 782 มม. ยาวประมาณ 6,100 ม. จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ได้เสียภาษีการค้าในฐานะผู้นำเข้าร้อยละ 7 ของรายรับ ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 1 การขายของชนิด 1 (ก) แล้ว โจทก์นำกระดาษดังกล่าวมาพิมพ์เป็นลายไม้ก๊อก ตัดให้มีความกว้าง 48 มม. ยาว 2,000 ม. ม้วนเป็นม้วนเล็กๆ ขายให้โรงงานยาสูบไปใช้พันก้นกรองบุหรี่ เป็นการทำให้เหมาะสมและสะดวกแก่การใช้พันก้นกรองบุหรี่ แม้โจทก์ตั้งโรงงานและขอส่งเสริมการลงทุนในการพิมพ์ลายดังกล่าวเมื่อกระดาษพันก้นกรองบุหรี่ไม่เป็นสินค้าใหม่ต่างหากจากสินค้ากระดาษเดิม การกระทำของโจทก์หาใช่การผลิตกระดาษก้นกรองบุหรี่และโจทก์หากลายเป็นผู้ผลิตไม่ จึงไม่ต้องเสีย ภาษีการค้าในฐานะผู้ผลิตกระดาษทุกชนิดตามบัญชี 1 หมวด 8 (9) ท้าย พ.ร.ฎ. ออกตามความใน ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับ ที่ 54) พ.ศ. 2517 ในอัตราร้อยละ 7 ของรายรับตามบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ประเภทการค้า 1 การขายของชนิด 1 (ก) อีก

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021