เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1026/2529 
โดยนายสมภาพ ศรีวรขาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ผู้รับมอบอำนาจ
โจทก์
นางเฉลิมศรี คำงาม ที่ 1 
นายวินัย วงศ์วิเศษ ที่ 2จำเลย

จำเลยที่ 1 เป็นพนักงานเทศบาล ได้รับเงินจากผู้มาขออนุญาตฆ่าสัตว์เป็นค่าภาษีล่วงหน้า แล้วมอบให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร โดยมิได้เรียกเอาใบเสร็จรับเงินจากจำเลยที่ 2 ตามระเบียบ ที่ตกลงกันไว้ การที่จำเลยที่ 1 รับเงินภาษีล่วงหน้าจากผู้ที่นำมาชำระไว้นั้นถือว่ารับไว้ในฐานะเป็นตัวแทนของโจทก์ เงินดังกล่าวจึงตกเป็นของทางราชการแล้ว เมื่อจำเลยที่ 2 ยักยอกเบียดบังเอาไปเป็นประโยชน์ ส่วนตัว โจทก์ย่อมได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นละเมิดต่อโจทก์

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021