เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 975/2529 
เรื่อง ซักถามพยานหลักฐาน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่ความ ซักถามพยานหลักฐาน ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประมวลรัษฎากร
ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ
จำเลยได้รับคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามหัวหน้าเขตจึงมีหนังสือแจ้งให้จำเลย แก้ไขรื้อถอนอาคารให้เสร็จภายใน 45วัน ผู้ควบคุมงานของจำเลยเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว ก็ถือได้ว่าจำเลยได้ทราบด้วย โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยรื้อถอนอาคารที่จำเลยก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตได้
แม้การที่โจทก์ส่งเอกสารเป็นพยานต่อศาล และให้ ช. พยานโจทก์คนสุดท้ายดูเอกสาร ช. แถลงว่าเป็นสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอำนาจให้หัวหน้าเขตปฏิบัติราชการแทน จะถือได้ว่าเป็นการซักถามพยานเมื่อได้ถามติงพยานเสร็จแล้วแต่การที่ศาลชั้นต้นยอมให้โจทก์กระทำเช่นนั้น ก็ถือได้ว่าโจทก์ได้รับอนุญาตจากศาลแล้วตาม ป.ว.พ.ม.117วรรคสี่ จึงรับฟังเอกสารนั้นเป็นพยานได้
หัวหน้าเขตมอบหมายงานโยธาให้ ช.ผู้ช่วยหัวหน้าเขตเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบ มีสิทธิวินิจฉัยสั่งการแทนหัวหน้าเขตไปได้ทันที ประกอบกับการควบคุมการก่อสร้างอยู่ในอำนาจของหน่วยงานโยธา ช. จึงเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าเขตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 การมอบอำนาจดังกล่าวเป็นการมอบให้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ ม.17 ให้อำนาจไว้ ไม่เป็นการมอบอำนาจช่วงและไม่จำต้องปิดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร รับฟังเอกสารเป็นพยานได้ ช. จึงมีอำนาจลงลายมือชื่อในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้จำเลยระงับการก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคารได้
เมื่อจำเลยก่อสร้างอาคารให้ผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ม.31 ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งให้ระงับการก่อสร้างตาม ม.40 และต่อมาได้สั่งให้รื้อถอน ตาม ม. 42 วรรคแรกแล้ว อาคารก็จะต้องถูกรื้อถอน แม้พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับโดยอ้าง บทกฎหมายไม่ถูกต้องและเจ้าพนักงานอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
การมอบอำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 ม.35 เป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจมอบอำนาจที่ตนมีอยู่ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติราชการแทนตามที่กฎหมาย ให้อำนาจไว้ จึงไม่ต้องปิดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรทั้งไม่มีกฎหมายบังคับให้จำต้องมีพยานรับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจด้วย จึงรับฟังเอกสารเป็นพยานได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021