เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 85/2529 
นายเสริมศักดิ์ วิริยะวัลย์ ที่ 1 
นางศุภร วิริยะวัลย์ ที่ 2 
นางสาวศิริพันธ์ วิริยะวัลย์ ที่ 3โจทก์
กรมสรรพากร ผู้ร้อง
บริษัท แฮลส์เบอรี่อินเตอร์เนชั่นแนลคอมมอดิตี้ส์
(ประเทศไทย) จำกัด
จำเลย

ประมวลรัษฎากร ม.12 ให้อำนาจกรมสรรพากรผู้ร้องเพื่อให้ได้รับชำระค่าภาษีอากรค้างให้มีสิทธิ ที่จะสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรได้โดยไม่ต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล สิทธิดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสิทธิอื่นๆ ซึ่งบุคคลภายนอกอาจขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินได้ ผู้ร้องจึงมีอำนาจร้องขอเฉลี่ยได้ตาม ป.ว.พ. ม. 287, 290
ในกรณีที่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามประมวลรัษฎากรยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ที่โจทก์นำยึดจากจำเลยนั้น โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกย่อมมีสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านได้ว่าหนี้ที่ผู้ร้องขอเฉลี่ยนั้นไม่ชอบ ผู้ร้องไม่มีสิทธิเข้าเฉลี่ย และศาลก็มีอำนาจวินิจฉัยตามประเด็นที่ว่าจำเลยเป็นหนี้ผู้ร้องโดยไม่ชอบหรือไม่ เพื่อวินิจฉัยให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยได้หรือไม่ ข้อวินิจฉัยของศาลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนการประเมินของ เจ้าพนักงานประเมินซึ่งยังคงผูกพันจำเลยอยู่ และเมื่อศาลวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่าหนี้อันเกิดจาก การหลอกลวงของจำเลยเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานประเมินประเมินให้จำเลยเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามคำร้อง จึงเป็นหนี้ไม่ชอบให้เข้าเฉลี่ย ศาลยกคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ของกรมสรรพากรผู้ร้องได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021