เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4540/2528 
นายชัย ชัยแจ่มเลิศ ที่ 1โจทก์
นายรุ่งโรจน์ แซ่อุ่ย ที่ 2 
กรมสรรพากรจำเลย
โจทก์ซื้อที่ดินจากบริษัท บวรนคร จำกัด แล้ว ไม่สามารถทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ เพราะที่ดินพิพาทถูกจำเลยใช้อำนาจยึดไว้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 12 เนื่องจากบริษัท บวรนคร จำกัด ค้างชำระภาษีอากร คดีมีปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยถอนการยึดที่ดินพิพาทหรือไม่
ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ที่บัญญัติว่า "ภาษีอากรซึ่งต้องเสียหรือนำส่งตามลักษณะนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระแล้ว ถ้ามิได้เสียหรือนำส่ง ให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง…เพื่อให้ได้ รับชำระภาษีอากรค้างให้อธิบดีมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิด เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักรโดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งอำนาจดังกล่าวอธิบดีจะมอบให้รองอธิบดีหรือสรรพากรเขตก็ได้" ดังนั้น เมื่อบริษัทดังกล่าวได้ค้างชำระภาษีอากรแก่จำเลย จำเลยจึงมีอำนาจสั่งยึดที่ดินพิพาท อันเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ค่าภาษีอากรนั้นได้ และตามประมวลรัษฎากรมาตรา 12 ทวิ ได้บัญญัติบังคับไว้ว่า "เมื่อได้มีคำสั่งยึดหรืออายัด ตามมาตรา 12 แล้ว ห้ามผู้ใดทำลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึด หรืออายัดดังกล่าว" ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยถอนการยึดที่ดินพิพาทดังกล่าว
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021