เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4174/2528 
บริษัท เบทาโกร จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร จำเลย
โจทก์ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 ในกิจการอุตสาหกรรมผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก การประกอบกิจการอุตสาหกรรม ดังกล่าว มีกำหนดห้ารอบระยะเวลาบัญชีการเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร แต่ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2512 ถึง 2515 โจทก์ประกอบกิจการอื่น เช่น การจำหน่ายเครื่องกกลูกไก่ การจำหน่ายลูกไก่ไปต่างประเทศ ซึ่งมิใช่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้วย ดังนี้หากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดำเนินการได้กำไรย่อมจำเป็นที่โจทก์จะต้องคำนวณกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนกับไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแยกกันโดยแยกรายได้รายจ่ายของแต่ละกิจการ เพื่อแยกกำไรสุทธิที่โจทก์ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ออกไป คงเสียภาษีเงินได้เฉพาะจากกำไรสุทธิในกิจการ ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แต่เมื่อโจทก์ดำเนินกิจการที่ได้รับการการส่งเสริมการลงทุนขาดทุนทั้งสี่ปี ไม่มีกรณีจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โจทก์ย่อมชอบที่จะคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิจากรายได้รายจ่ายของกิจการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์รวมกันไปกับกิจการอื่นๆ ได้ ดังเช่นกรณีปกติ ทั้งตามประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 ตลอดจนประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 227 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2515 ซึ่งใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 ต่อมา ก็ไม่มีบทบัญญัติบังคับให้โจทก์ต้องคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนกับไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแยกกันแต่อย่างใด และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ที่จำเลยอ้างถึงซึ่งบัญญัติว่า ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลา ไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น เห็นว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ออกใช้บังคับภายหลังรอบระยะเวลาบัญชีที่พิพาทกันในคดีนี้แล้ว จะนำมาปรับแก่คดีนี้ไม่ได้ อย่างไรก็ดีบทบัญญัติ ดังกล่าวเป็นเพียงให้สิทธิแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมที่จะได้รับอนุญาตเช่นว่านั้นแต่หาตัดสิทธิผู้ได้รับ การส่งเสริมที่จะคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิรวมกัน โดยไม่นำผลขาดทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิในปีหลังตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021